OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w MikołajkachRada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko:
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach,
11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7.

1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe - preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne;
2) staż pracy co najmniej 3 lata pracy;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub akcie założycielskim Spółki ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
6) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
Wymagania określone w ust.2, pkt 1-6 są niezbędne

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
1) CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)."
2) list motywacyjny;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
4) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2);
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
6) oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce
lub
7) oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa złoży rezygnację z pełnienia funkcji podlegającej ograniczeniom o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5);
8) oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
9) osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu właściwemu Wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informację o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
10) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
11) dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail);
12) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki .
Kopie dokumentów powinny być własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem . W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia/ przedstawienia (dopuszcza się przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power point) swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Komisji Konkursowej, która oceni kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:
1) wiedzę z zakresu działalności Spółki oraz przepisów prawa z tym związanych;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
4) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności pod kątem przydatności do wykonywania funkcji prezesa zarządu;
5) umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną
6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki
Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej z jednym kandydatem wynosi maksymalnie 40 minut w tym prezentacja koncepcji do 15 minut.

5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach .”

6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 10.08.2015r. do godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, pokój 102 (sekretariat), ul. Kolejowa 7, 11 – 730 Mikołajki lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8. Rada Nadzorcza ZWiK Sp. z o.o. oraz Komisja Konkursowa może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

9. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mikolajki.pl.

10. Informacji ws. konkursu udziela Joanna Wróbel - Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, Tel. 87 4219050, e–mail: joannawrobel@mikolajki.pl

regulamin konkursu struktura organizacyjna sprawozdanie 2014 cz. 1 sprawozdanie 2014 cz. 2 akt założycielski krs

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

XXXVII Festiwal Szantowy w Mikołajkach
Mikołajki w pierwszy weekend sierpnia wypełnią się muzyką żeglarską. Od 37 lat organizowany jest tutaj Festiwal Szantowy, podczas którego występują największe gwiazdy tej muzyki. Tak będzie i tym razem.

Festiwal rozpocznie się o godzinie 18.00 w Wiosce Żeglarskiej. Tradycyjnie scena ustawiona zostanie na barce przycumowanej przy przystani, a na niej jako pierwsi pojawią się Zejman i Garkumpel. Koncert Poprowadzi Mirosław "Kowal" Kowalewski, on też będzie przewodniczył jury oceniającemu debiutujące zespoły. W tym roku swoim talentem popiszą się: Stary Port, Syndrom Beczki, Ponton Band.
Na zakończenie sobotnich emocji zagrają: The Nierobbers oraz Mietek Folk.
W niedzielę od godziny 14.30 amfiteatr przy jeziorze mikołajskim będzie miejscem spotkania dzieci z muzykami szantowymi. Zejman i Garkumpel przygotowują koncert rodzinny przeplatany animacjami i konkursami dla całych rodzin.
Od godziny 17.00 posłuchamy zespołu Anker, który debiutował w Mikołajkach trzy lata temu zdobywając główną nagrodę. Mocnym akcentem na zakończenie dnia będzie występ zespołu Shantaż.
Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

Sobota 01.08.2015 – Wioska Żeglarska

18.00 – 19.30 Zejman i Garkumpel
19.30 – 21.00 Debiuty: Stary Port, Syndrom Beczki, Ponton Band.
21.00 – 22.30 The Nierobbers
22.30 – 24.00 Mietek Folk

Niedziela 02.08.2015 - amfiteatr

14.30 – 16.00 Zejman i Garkumpel koncert rodzinny, animacje, konkursy, zabawy rodzinne.
16.00 – 17.00 Animacje dziecięce D.K Kłobuk poza sceną
17.00 – 18.30 Anker
18.30 – 20.00 Shantaż

--------------------------------------------------------------------------------------

Apel do Miłośników zwierząt z Mikołajek (i nie tylko)
MIKOŁAJSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH-MS grupa "CZTERY ŁAPY"
Jeśli lubisz zwierzęta, upiecz na piątek-sobotę 24-25.07.2015 r. ciasto.
Piecząc ciasto możesz pomóc porzuconym, bezdomnym zwierzętom w Gminie Mikołajki.

Członkowie zespołu „Cztery Łapy” pomagają bezdomnym, porzuconym zwierzętom. Wakacje są okresem, kiedy ilość naszych podopiecznych znacznie wzrasta, ze względu na liczne porzucenia zwierząt. Są one umieszczane w domach tymczasowych. Tam się je leczy, szczepi, odkarmia. Potem trafiają do nowych domów. Środki finansowe na realizację tych zadań zdobywamy przeprowadzając zbiórki publiczne. Zebrane środki w całości przeznaczane są na ochronę zwierząt.
Dzięki kiermaszom na rzecz zwierzaków, możemy pomóc wielu czworonogom. Wszyscy wolontariusze, członkowie stowarzyszenia, pieką ciasta, przygotowują upominki dla odwiedzających stoisko, ale jest nas niewielu, a potrzeby są duże. Bez wsparcia ludzi otwartych, dobrej woli - piekących ciasta razem z nami, nie zbierzemy niezbędnych środków.
Dzięki uprzejmości organizatorów "34. Pikniku Country & Folk Mrągowo 2015", otrzymaliśmy zgodę na ustawienie stoiska na ich imprezie. Święto muzyki country gromadzi bardzo wiele osób, co daje nam szansę na zgromadzenie funduszy niezbędnych na zakup m.in. żywności, leczenie podopiecznych.
Na kiermaszu pragniemy zaoferować odwiedzającym nasz kramik m.in. domowe ciasta i ciasteczka.
W związku z powyższym liczymy na Państwa przychylność i prosimy: UPIECZ CIASTO
Kontakt: tel. 604189088 lub 609467419
e-mail: bakhtawar@poczta.onet.pl lub mikolajskie@gmail.com
 

--------------------------------------------------------------------------------------

Wakacyjne Dni Mózgu w Mikołajkach 21-23.07.2015
 

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego serdecznie zaprasza do Stacji Hydrobiologicznej na WAKACYJNE DNI MÓZGU w MIKOŁAJKACH.

DNI MÓZGU to impreza popularyzująca wiedzę o wciąż jeszcze tajemniczym działaniu naszego najbardziej skomplikowanego narządu, która co roku odbywa się w wielu miastach Polski. Znakomici wykładowcy będą mówili o ciekawych i ważnych zagadnieniach. Będzie można zobaczyć neurony pod mikroskopem, zrobić komputerowe testy pamięci i uwagi i spróbować gier usprawniających umysł.

Kolejne trzy popołudnia (21, 22 i 23 lipca) przybliżą Państwu sekrety mózgu. Zachęcamy do przybycia wraz z całą rodziną. Każdy z pewnością znajdzie dla siebie coś ciekawego.

21.07.2015  Prof. Ewa J. Godzińska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN, Warszawa)
Dlaczego kot mruczy, czyli jak zrozumieć kota i wejść w jego skórę
Koty towarzyszą nam już od tysiącleci, pomagają, bawią, fascynują. Kocie zachowania wciąż jeszcze kryją w sobie jednak wiele tajemnic. W rozwikływaniu kocich sekretów bardzo pomocna jest etologia, nauka o zachowaniu i jego uwarunkowaniach przyczynowych oddziałujących w różnej skali czasowej: „tu i teraz” , podczas rozwoju zwierzęcia od chwili jego urodzin aż po starość i podczas ewolucji całego gatunku. Podczas wykładu będzie między innymi mowa o tym, czym różni się świat postrzegany przez człowieka i przez kota, w jaki sposób koty porozumiewają się między sobą oraz z ludźmi, czy koty zaczynają obecnie pełnić rolę „zastępczych dzieci” oraz dlaczego nie da się kotu wyjaśnić, co to jest logarytm.

22.07.2015 Mgr Aleksandra Anna Kołodziej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
Jak poprawić sprawność starzejącego się mózgu?
Kiedy przekroczymy pewien wiek, coraz trudniej uczyć się nowych rzeczy, nasze myślenie staje się wolniejsze, a spostrzeganie mniej trafne. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na bierne poddanie się mu, gdyż mamy wpływ na szybkość i jakość procesu starzenia się. Zarówno treningi umysłowe , jak również ćwiczenia fizyczne pomagają utrzymać prawidłowe i efektywne funkcjonowanie mózgu.
Czy trudniej skupić Ci się na wiadomościach, fabule książki, nie mówiąc już o streszczeniu ich koleżance następnego dnia? Co chwila zapominasz, gdzie położyłeś klucze, okulary czy dokumenty?
Zdaje się, że nadszedł czas, by dowiedzieć się jak temu zaradzić!

22.07.2015 Dr Monika Liguz-Lęcznar (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN, Warszawa)
Czy można naprawić mózg?
Nasz mózg nie jest niezmienny i jego struktura przez całe życie ulega przekształceniom (tzw. plastyczność mózgu). Dzięki temu, możemy dostosowywać swoje umiejętności do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. W czasie wykładu zostaną omówione różne rodzaje plastyczności układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem plastyczności kompensacyjnej, jako mechanizmu naprawy układu nerwowego po uszkodzeniach. Słuchacze dowiedzą się jak mózg radzi sobie z odbudowywaniem uszkodzonych funkcji i jak możemy te procesy wspomagać poprzez stymulację plastyczności neuronalnej.

23.07.2015 Prof. Anna Członkowska (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
Stwardnienie rozsiane-kiedy choroba dręczy nasz mózg
Stwardnienie rozsiane jest chorobą o podłożu zapalnym, która doprowadza do uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego. Choroba najczęściej rozpoczyna się u młodych dorosłych. Charakteryzuje się występowaniem okresów zaostrzeń i samoistnej poprawy, ale z czasem może doprowadzic do upośledzenia funkcjonowania. Chociaż przyczyna powstawania zmian w układzie nerwowym nie jest w pełni poznana, nowe leki wpływające na układ immunologiczny mogą zwolnić i złagodzić jej przebieg.

23.07.2015 Prof. Andrzej Wróbel (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN, Warszawa)
O świadomości wzrokowej
Podstawowym zadaniem zdrowego, ludzkiego mózgu jest zapewnienie przeżycia organizmu, a nie dokładne odwzorowanie świata zewnętrznego. Dla człowieka wężowaty kształt (oznaczający zagrożenie) wywołuje przede wszystkim reakcję ucieczki, a kolor dojrzałego owocu (oznaczający pokarm) – reakcję zbliżenia. Dopiero w dalszej kolejności następuje dokładne rozpoznanie tych bodźców i, w miarę potrzeby, analiza znaczenia bardziej skomplikowanego obrazu, np. węża podającego jabłko. Percepcje wytwarzane w trakcie analizy bodźców wzrokowych zależą od genetycznie uwarunkowanych połączeń między komórkami mózgu, oraz ich modyfikacji powstałych w trakcie doświadczenia wzrokowego. Zasadniczą część odbieranej informacji zmysłowej sieć neuronalna mózgu wykorzystuje w procesach automatycznych (rozpoznanie widzianych wcześniej obiektów itp.) lub całkowicie pomija w procesie szybkiej selekcji (głównie w wyniku wewnętrznych mechanizmów hamowania). Z tego powodu nasze percepcje reprezentują subiektywną pochodną rzeczywistości uwarunkowaną potrzebą przeżycia organizmu a nie "prawdziwym" obrazem otoczenia. Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawowe fakty z fizjologii układu wzrokowego w świetle aktualnych hipotez świadomej percepcji.

--------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja skierowana do przedsiębiorców powiatu giżyckiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

W poniedziałek 13 lipca 2015 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Portu Ekomarina Giżycko (ul. Dąbrowskiego 14) odbędzie się konferencja skierowana do przedsiębiorców powiatu giżyckiego, mrągowskiego i węgorzewskiego:
"Przedsiębiorcy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".
Celem konferencji jest wskazanie źródeł i możliwości wsparcia
przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Konferencja organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Giżycku wspólnie z
Gustawem Markiem Brzezinem - Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowy program do pobrania na gizycko.pl:
http://www.gizycko.pl/szkolenie-dla-przedsiebiorcow-rpo-warmia-i-mazury-2014-2020.html

--------------------------------------------------------------------------------------

Trzy oesy „na żywo” w Polsacie

Transmisje z tras odcinków specjalnych oraz relacje i podsumowania z Rajdowych Mistrzostw Świata FIA można od tego roku oglądać na sportowych antenach Telewizji Polsat. Przed każdą rundą WRC emitowany jest magazyn łączący podsumowanie z poprzedniego rajdu i przede wszystkim zapowiedź najbliższej eliminacji. W czasie rajdu nie brakuje codziennych, trzydziestominutowych programów z najciekawszych wydarzeń danego dnia, a w niedzielny wieczór, już po zakończeniu walki, na kibiców czeka aż sześćdziesięciominutowa relacja z całej imprezy.

LOTOS 72. Rajd Polski będzie również w podobny sposób relacjonowany w Telewizji Polsat. Poza Magazynem WRC przed rajdem oraz codziennymi relacjami z każdego etapu kibice będą mogli śledzić transmisje na żywo z trzech odcinków specjalnych: w czwartek, sobotę i niedzielę.

- Sportom motorowym poświęcamy dużo czasu antenowego w naszych programach. Tylko u nas kibice mogą oglądać transmisje z najważniejszych dyscyplin samochodowych i motocyklowych. Na sportowych antenach Polsatu pokazujemy wielki kwartet czyli Formułę 1, Rajdowe Mistrzostwa Świata, Motocyklowe Mistrzostwa Świata oraz Mistrzostwa Świata w Rallycrossie. Nie brakuje także wyścigów GP2 oraz GP3, Porsche Supercup i EuroFormula Open, trzy ostatnie z udziałem młodych, polskich zawodników. Cieszy nas bardzo, że także Rajd Polski pokażemy naszym telewidzom. To wielkie święto pasjonatów sportów motorowych będziemy pokazywali w Polsacie Sport News, a kończący rajd odcinek specjalny Baranowo transmitujemy w głównym kanale Polsatu. My kibicujemy także organizatorom rajdu z Polskiego Związku Motorowego, którzy zrealizowali swój cel i wprowadzili tę imprezę do mistrzostw świata – powiedział Marian Kmita, dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

- To dla nas radość i satysfakcja, że polscy kibice mogą oglądać w Telewizji Polsat relacje z wszystkich rund Rajdowych Mistrzostw Świata. W tym doborowym gronie jest także LOTOS 72. Rajd Polski, który w tym roku zyskuje wyjątkową ekspozycję telewizyjną. Fani rajdów zobaczą w Polsacie nie tylko relacje z każdego dnia rajdowej rywalizacji, ale także bezpośrednie transmisje z zaproponowanych przez nas trzech, bardzo widowiskowych odcinków specjalnych. W ubiegłym roku Rajd Polski oglądało na Mazurach ponad sto tysięcy kibiców, w tym roku spodziewamy się ich jeszcze więcej. Dzięki relacjom i transmisjom w Polsacie widownia naszego, polskiego klasyka powiększy się wielokrotnie – powiedział Andrzej Witkowski, prezes Polskiego Związku Motorowego.

LOTOS 72. Rajd Polski, siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata FIA zostanie rozegrany w dniach 2 – 5 lipca 2015 roku, a baza imprezy już po raz jedenasty znajduje się w malowniczych Mikołajkach. Areną zmagań najlepszych kierowców świata będzie 19 szutrowych odcinków specjalnych o długości 313 kilometrów, w tym trzykrotnie rozgrywana próba na torze Mikołajki Arena, gdzie kibice mogą podziwiać bezpośrednia walkę dwóch załóg. Wśród prób sportowych znajdzie się 5 nowych oesów, w tym dwukrotnie przejeżdżany odcinek Stańczyki, najdłuższy w rajdzie, a liczący blisko 40 km. Cała trasa obejmuje 1192 kilometry. Start i meta w centrum Mikołajek.

Program relacji i transmisji z LOTOS 72. Rajdu Polski

POLSAT SPORT NEWS
Czwartek, 2 lipca godz.20:00 OS-1 Mikołajki Arena 1 LIVE
Piątek, 3 lipca godz.09:07 OS-1 Mikołajki Arena 1
godz.23:00 Najciekawsze wydarzenia – dzień 1
Sobota, 4 lipca godz.12:00 OS-13 Paprotki LIVE
godz.23:00 Najciekawsze wydarzenia – dzień 2
Niedziela, 5 lipca godz.22:30 Najciekawsze wydarzenia – dzień 3
godz.23:00 Najciekawsze wydarzenia rajdu

POLSAT SPORT EXTRA
Niedziela, 4 lipca godz.12:00 OS-19 Baranowo (Power Stage) LIVE
Poniedziałek, 6 lipca godz,11:50 OS-19 Baranowo (Power Stage)

POLSAT
Niedziela, 4 lipca godz.12:00 OS-19 Baranowo (Power Stage) LIVE

www.rallypoland.pl

--------------------------------------------------------------------------------------

Bednarek, Okupnik, Wiśniewski - Dni Mikołajek 2015
Zaczynamy muzycznie: już w piątkowy wieczór, zaraz po oficjalnym otwarciu Dni Mikołajek, na scenie pojawi się Kamil Bednarek, którego supportem będzie zespół Molly Malone’s. Kolejny dzień to Festiwal Rybny oraz Wodowanie Króla Sielaw.
Przez trzy dni Mikołajki wypełnione będą muzyką i smakosze będą mogli znaleźć coś dla siebie. W piątek na scenie królował będzie Kamil Bednarek. Artysta zajął drugie miejsce w popularny programie „Mam Talent”. Cały czas aktywnie koncertuje i tworzy nowe utwory. Dotychczas razem z zespołem zagrał ponad 500 koncertów (w tym ponad 350 jako „Bednarek”) i sprzedał ponad 270 tys. płyt. Poza Polską, zespół zjawił się także na Jamajce, w Grecji, Irlandii, Szkocji, Anglii, USA. teraz pojawi się na mikołajskiej scenie. Tuż po koncercie, na moście pieszym odbędzie się wspaniałe widowisko – pokaz laserowy „Światło i Dźwięk” przygotowane specjalnie dla wszystkich gości przebywających w Mikołajkach przez Radio ZET.
Sobota to tradycyjny dzień, gdzie najważniejsza jest kulinarna przygoda. Na licznych stoiskach najlepszych restauracji z Warmii i Mazur królować będą ryby z mazurskich jezior. Festiwal „Rybkę na Zdrowie” odbywa się od 7 lat i jego kolejna edycja z pewnością będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem. A będzie w czym wybierać: zupy rybne, ryby smażone, wędzone i grillowane - to tylko część dań jakie będzie można bezpłatnie spróbować na pl. Wolności.
Sobota to także parada jednostek, które przepłyną pod mostami łączącymi dwa brzegi naszego miasta. Już w tej chwili udział zadeklarowało w niej ponad 15 statków. Nabór wciąż trwa i chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu można zgłosić kontaktując się z Centrum Kultury „Kłobuk”. Parada kończy się inscenizacją fragmentu legendy o Królu Sielaw - schwytany przypięty zostanie do przęsła mostu, dzięki czemu jeziora będą obfite w ryby i bezpieczne dla rybaków i innych żeglarzy. Około 22.30 niebo rozświetli spektakl fajerwerków a po nim na scenie w centrum Mikołajek pojawi się Tatiana Okupnik. Wokalistka prowadzi teraz solową karierę ale z pewnością zaprezentuje też znane utwory z czasów, gdy była członkinią zespołu Blue Cafe.
Niedziela kończąca obchody Dni Mikołajek to nadal muzyka w gwiazdorskiej obsadzie. Wystąpi Hania Hołek (artystka młodego pokolenia, która reprezentowała Polskę na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych Langollen International Musical Eisteddfod 2009 w Walii i znalazła się wtedy wśród piętnastu najlepszych uczestników z pięćdziesięciu krajów świata, m.in. z Chin, USA, Australii, Niemiec, Holandii itd; szerszej publiczności znana z rewelacyjnych występów w programie „The Voice of Poland”)a na zakończenie - Michał Wiśniewski prezentujący swoje najnowsze utwory w niezwykłym widowisku.
Wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia jest bezpłatny.

Plan Dni Mikołajek 2015
26 czerwca – piątek (pl. Wolności)
17.30 - występ zespołu z Centrum Kultury „Kłobuk”
18.00 - oficjalne otwarcie Dni Mikołajek oraz uroczyste wręczenie medali z okazji Jubileuszy Małżeńskich
19.00 – koncert Molly’s Malone
20.00 – koncert Kamila Bednarka
22.30 – pokaz laserowy „Światło i Dźwięk”
27 czerwca – sobota (pl. Wolności)
10.00 – 16.00 VIII Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na Zdrowie”
21.00 – Parada jednostek wodnych i pokaz fajerwerków
23.00 – koncert Tatiany Okupnik
28 czerwca - niedziela (plac Wolności)
12.00 – „Cafe Radia Zet Gold” + animacje
13.00 – Występy grup przedszkolnych i szkolnych
15.00 – Występ Hanny Hołek
17.00 – Występ Michała Wiśniewskiego

--------------------------------------------------------------------------------------

Mazury pełne gwiazd
Wprawdzie na oficjalną listę załóg zgłoszonych do rywalizacji na mazurskich szutrach musimy poczekać do 8 czerwca, to już dziś sporo wiemy o tym, kto będzie walczył o laury w LOTOS 72. Rajdzie Polski, siódmej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata FIA.

W Mikołajkach oczywiście nie zabraknie najważniejszych aktorów sportowego spektaklu, jakim jest światowy czempionat, reprezentantów czterech fabrycznych ekip, czyli Volkswagena, Hyundaia, Citroena i M-Sportu (Forda).

Do grona faworytów polskiego klasyka możemy zaliczyć trzech muszkieterów dysponujących Volkswagenami Polo R WRC, czyli urzędującego mistrza świata i zwycięzcę zeszłorocznej edycji polskiego klasyka Sebastiena Ogiera, a także Jari-Matti Latvalę oraz Andreasa Mikkelsena – drugiego na mecie w Mikołajkach przed rokiem.

Najliczniej reprezentowanym zespołem fabrycznym będzie Hyundai. Ekipa z Alzenau już ogłosiła, że oprócz dwójki etatowych kierowców, czyli Thierry’ego Neuville’a (trzeci rok temu w Polsce) i doświadczonego Hiszpana Daniego Sordo, na Mazurach powalczą także Nowozelandczyk Hayden Paddon (mistrz świata w kategorii samochodów produkcyjnych z 2010 r.) oraz holenderski kierowca Kevin Abbring. Ten ostatni ma już za sobą zwycięstwo w Rajdzie Polski. Były zawodnik Peugeot Rally Academy w 2009 r. triumfował w kategorii Junior WRC.

Dwa DS3 WRC, dla Krisa Meeke’a oraz Madsa Ostberga, przywiezie fabryczny zespół Citroena. Z angielskiej Kumbrii do Mikołajek dotrą także zmodernizowane niedawno Fordy Fiesta WRC. W barwach M-Sportu pojadą nimi Walijczyk Elfyn Evans oraz estoński kierowca Ott Tanak, który rok temu za kierownicą Fiesty R5 nie pozostawił rywalom złudzeń i z dużą przewagą triumfował w kategorii WRC 2.

Za sprawą M-Sportu oraz zespołów prywatnych, to Fiesta będzie najliczniej występującym na Mazurach samochodem WRC. Możemy się spodziewać, że za kierownicą tych aut w LOTOS 72. Rajdzie Polski będą rywalizować Lorenzo Bertelli, Martin Prokop, a także kierowca, na którego najbardziej liczą entuzjastyczni polscy kibice, czyli Robert Kubica.

Pozostając przy zawodnikach z Polski, na starcie w Mikołajkach najprawdopodobniej zobaczymy także trzykrotnego wicemistrza Europy, czyli Michała Sołowowa, który podobnie jak w ubiegłym roku zdecyduje się na start Fiestą WRC. Także Fiestą, lecz w specyfikacji R5 planuje start Krzysztof Hołowczyc, trzykrotny triumfator Rajdu Polski. Na ten sam samochód zdecydował się także dwukrotny triumfator Dakaru, aktualny wicelider klasyfikacji WRC 2 – Nasser Al-Attiyah Oprócz Katarczyka na Mazurach spodziewani są również inni kierowcy z czołówki WRC 2, czyli Karla Kruuda, Stephane Lefebvre czy Craig Breen.

Mazurskie zawody są także rundą zaliczaną do kalendarza WRC dla zawodników w samochodach napędzanych na przednią oś, a także kolejnym etapem zmagań w cyklu Junior WRC oraz drugą odsłoną walki o zwycięstwo w serialu Drive Dmack Fiesta Cup 2015. W stawce zawodników „ośki” możemy spodziewać się takich nazwisk, jak Max Vatanen (syn mistrza świata Ariego Vatanena) czy Ghislain de Mevius (syn mistrza świata grupy N Gregoire de Meviusa).


Do listy młodych talentów, które będą zbierać kolejne rajdowe szlify w okolicach Mikołajek dołączą też zawodnicy z Kraju Kwitnącej Wiśni. Chodzi o podopiecznych juniorskiego programu Toyoty, wracającej do rywalizacji w WRC od sezonu 2017. Na Mazurach doświadczenie w jeździe po szybkich szutrowych oesach zbiorą Daiki Arai (syn Toshiego Arai, uczestnika Rajdu Polski w 2013 r.) oraz Takamoto Katsuta - syn sześciokrotnego rajdowego mistrza Japonii Norihiko Katsuty.

--------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE KULINARNYM „RYBKĘ NA ZDROWIE” PODCZAS VIII MAZURSKIEGO FESTIWALU RYBNEGO 27 CZERWCA 2015


27 czerwca na Placu Wolności w Mikołajkach odbędzie się VIII Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”. Jednym ze stałych elementów Festiwalu jest konkurs kulinarny do udziału w którym serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli bazy gastronomicznej. Jak co roku na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
 

karta zgłoszeniowa regulamin konkursu

--------------------------------------------------------------------------------------

7 CUDÓW MAZUR PO RAZ TRZECI!


Wystartowała kolejna odsłona kampanii „7 Cudów Mazur” – przedsięwzięcia mającego na celu promocję atrakcji turystycznych oraz walorów przyrodniczych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Najważniejszymi elementami tegorocznej edycji będzie cykl regat o żeglarskie Grand Prix Mazur, akcja „Ruszamy na Mazury!” oraz ogólnopolski konkurs fotograficzny „Moja mazurska wyprawa”.
Seria wydarzeń promujących Mazury pod hasłem „7 Cudów Mazur” to projekt, którego nadrzędnym celem jest ukazanie walorów turystycznych, a także sukcesywne zwiększanie atrakcyjności i możliwości tego regionu. W 2015 roku kampania będzie realizowana przez pięć mazurskich miast, w których odbędą się regaty Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur. Zawody z każdą edycją cieszą się coraz większą popularnością uczestników, o czym świadczy rosnąca liczba załóg. Regaty wzbudzają również spore zainteresowanie wśród turystów, którzy chętnie obserwują efektowny widok zmagań kilkudziesięciu jednostek na mazurskich akwenach. Żeglarskim zawodom towarzyszyć będą eventy wraz ze specjalnymi strefami dla dzieci i dorosłych. Harmonogram regat przedstawia się następująco:
- Mikołajki (6 czerwca) - eliminacje
- Mrągowo (4 lipca) - eliminacje
- Giżycko (11 lipca) - eliminacje
- Węgorzewo (18 lipca) - eliminacje
- Ryn (22 sierpnia) – FINAŁ
Jednym z głównych założeń tegorocznej kampanii jest angażowanie osób odwiedzających Mazury do aktywnego spędzania czasu. W związku z tym, organizatorzy przygotowali akcję „Ruszamy na Mazury!”, w ramach której trzy teamy (rowerowy, kajakowy i żeglarski) wyruszą z różnych stron Polski w kierunku mazurskich miejscowości. Zadaniem uczestników będzie fotografowanie, opisywanie, a także raportowanie przebiegu podróży na portalu społecznościowym Facebook.
Do pozostałych obszarów, na których będzie się opierać trzecia odsłona „7 Cudów Mazur” od maja do września, należą: propagowanie wśród turystów i żeglarzy podstaw dbania o środowisko, edukacja pro-ekologiczna realizowana wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia i Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, a także podkreślanie bogactwa historycznego oraz kulturalnego regionu poprzez organizację kulinarnych imprez i konkursów.
Wszystkie informacje o kampanii można znaleźć na stronie www.7cudowmazur.pl oraz na portalu Facebook - www.facebook.pl/7cudowmazur
 

--------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 Z SIEDZIBĄ W MIKOŁAJKACH


ZARZĄD STOWARZYSZENIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 z siedzibą w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA

ogłoszenie o konkursie regulamin konkursu plan działaniastrategia WJM2020statut

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie” z certyfikatem „Produkt Warmia Mazury”We wtorek 31 marca w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podczas specjalnej gali Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski odebrał z rąk marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina certyfikat nadający Mazurskiemu Festiwalowi Mazurskiemu „Rybkę na zdrowie” prawo korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury”.
Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie” to najważniejsze wydarzenie promocyjne związane z tradycjami rybackimi i kulinarnymi regionu Warmii i Mazur. Wcześniejsze edycje Festiwalu zyskały bardzo duże uznanie zarówno wśród mieszkańców jak też turystów przebywających w tym czasie w Mikołajkach. Tradycje związane z Mazurskim Festiwalem Rybnym na trwałe wpisały się w program Dni Mikołajek, stały się przede wszystkim marką promującą region u progu rozpoczynającego się w tym czasie sezonu wakacyjnego, impreza spotyka się także z coraz większym zainteresowaniem środowiska rybackiego oraz gastronomicznego województwa. Nadanie imprezie certyfikatu „Produkt Warmia Mazury” wzmacnia jej prestiż oraz czyni ją rozpoznawalną w całym kraju.
Już dzisiaj zapraszamy Państwa na VIII Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”, który odbędzie się 27 czerwca 2015 r. tradycyjnie na Placu Wolności w Mikołajkach.

--------------------------------------------------------------------------------------

Mikołajki z Laurem Najlepsi z Najlepszych26 marca w Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie odbyła się dwunasta edycja gali, na której Marszałek Województwa wręczył statuetki „Laur Najlepszy z Najlepszych”. Wśród wyróżnionych tą prestiżową nagrodą znalazł się Urząd Miasta w Mikołajkach.

Samorząd Mikołajski zdobył nagrodę w kategorii "Sukces Organizacyjny". Nagrodę odebrał Piotr Jakubowski, burmistrz miasta a przyznana ona została za organizację Rajdu Polski.
- Ten sukces to owoc ciężkiej pracy zarówno urzędników, jak i mieszkańców Mikołajek - mówił burmistrz podczas uroczystości. - Wszyscy ci ludzie wierzyli, że z tych najniższych kategorii możemy przejść do najwyższej. Dziesięć lat temu rajd był eliminacją do mistrzostw Polski, dzisiaj jest eliminacją do mistrzostw świata. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali.
Rajd Polski wrócił na Warmię i Mazury dziesięć lat temu po nieobecności przez pięć sezonów. W październiku samorząd mikołajski podpisał umowę z Polskim Związkiem Motorowym i będzie gospodarzem tego wydarzenia przez kolejne dziesięć lat.

Przyznawany od 2004 roku Laur Najlepszym z Najlepszych” jest wyróżnieniem ambasadorów naszego województwa, którzy w poszczególnych latach odnosili głośne sukcesy na forum krajowym i międzynarodowym. W tym roku laur przyznany został w dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i ochrona zdrowia, rozwój i innowacje, osobowość, turystyka, produkcja żywności i sztuka kulinarna oraz sukces organizacyjny.

Relację z wręczenia statuetki znaleźć można pod adresem:
https://youtu.be/HgNvag7PkGQ?t=18m51s

--------------------------------------------------------------------------------------OGŁOSZENIE

Informujemy, że 20 marca 2015 roku Strabag Sp. z o.o. rozpocznie przebudowę dróg gminnych: w Prawdowie (do torów) oraz relacji Prawdowo - Stare Sady (do Hotelu „Mazurski Dworek”).
NA POCZĄTKU PRACE BĘDĄ PROWADZONE PRZY ZACHOWANIU WAHADŁOWEGO RUCHU POJAZDÓW NA WSZYSTKICH ODCINKACH.
W DALSZYM OKRESIE RUCH DROGOWY BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ:
A) WAHADŁOWO W MIEJSCOWOŚCI PRAWDOWO NA ODCINKACH OD DROGI KRAJOWEJ DO KOŃCA POSESJI STACJI PALIW. NATOMIAST ODCINKEK DROGI GMINNEJ W PRAWDOWIE OD POSESJI NR 9 DO NR 28 BĘDZIE ODCINKOWO WYŁĄCZANY Z RUCHU, A DOJAZD ODBĘDZIE SIĘ WYZNACZONYMI OBJAZDAMI W KIERUNKU MIKOŁAJEK I KOLONII PRAWDOWO.
B) WAHADLOWO OD DROGI KRAJOWEJ DO SKRZYŻOWANIA DRÓG W KIERUNKACH NOWE SADY I STARE SADY. NATOMIAST ODCINEK DROGI OD SKRZYŻOWANIA W KIERUNKACH NOWE SADY I STARE SADY BĘDZIE WYŁĄCZONY CAŁKOWICIE Z RUCHU DROGOWEGO DO HOTELU ,,MAZURSKI DWOREK'' Z WYZNACZONYM OBJAZDEM PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ NOWE SADY.

--------------------------------------------------------------------------------------

Z dniem 01 marca 2015 r. zmieniają się parametry fotografii, jaką należy załączyć do wniosku o wydanie dowodu osobistego.


1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mmm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami ( w przypadku osób noszących okulary korekcyjne, w celu uniknięcia odblasków powstałych na skutek odbicia światła na szkłach, sugeruje się zdjęcie okularów), patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, brwi muszą być całkowicie widoczne, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na błyszczącym papierze fotograficznym lub błyszczącym papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o dużej rozdzielczości, nie może posiadać załamań lub innych uszkodzeń jego powierzchni.
4. Zaleca się, aby osoba fotografowana nie posiadała biżuterii w uszach i innych częściach twarzy, która zasłania owal twarzy lub ingeruje w jednolite tło.
5. Przy fotografiach dzieci należy szczególnie zwrócić uwagę, aby tło zdjęcia było jednorodne i jasne (bez innych osób w kadrze), usta muszą być zamknięte u dzieci powyżej pięciu lat, odsłonięta cała twarz (żeby np. zabawka nie zakrywała części twarzy). W przypadku dzieci do piątego roku życia nie są wymagane zdjęcie wykonywane według zasad obowiązujących przy fotografiach osób pozostałych.
6. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografie o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB spełniająca w/w wymogi

--------------------------------------------------------------------------------------

Mikołajki - folder z planem miasta i mapą gminy

W sierpniu ukazała się publikacja promocyjna zawierająca mapę gminy i plan miasta Mikołajki. Dodatkowo można przeczytać o Festiwalu Szantowym, Dniach Mikołajek, Samochodowym Rajdzie Polski itp. Myślą przewodnią publikacji jest hasło: "MIKOŁAJKI O KAŻDEJ PORZE ROKU"

 

 

więcej informacji

--------------------------------------------------------------------------------------

MIKOŁAJKI WŚRÓD KRAJOWYCH LIDERÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURALNEGO


W minionym tygodniu samorządowy magazyn Wspólnota opublikował ranking oceniający działalność samorządów z całej Polski w mijającej kadencji. Gmina Mikołajki znalazła się w grupie miast, które odniosły sukces infrastrukturalny. Uplasowaliśmy się na wysokim 18 miejscu spośród 575 ocenianych samorządów małych miast. Należy wskazać, że jest to olbrzymi awans, bo jeszcze 2 kadencje temu gmina sklasyfikowana była na 418 pozycji. W rankingu uwzględniano zaangażowanie gmin w pozyskiwanie funduszy na inwestycje infrastrukturalne, rozwój infrastruktury wodno – ściekowej i mieszkaniowej.

--------------------------------------------------------------------------------------

GMINNY PROGRAM BUDOWY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH  „DLA SYSTEMATYCZNYCH” etap II


Gmina Mikołajki i Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przystępują do realizacji kolejnego etapu GMINNEGO PROGRAMU BUDOWY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH „DLA SYSTEMATYCZNYCH” etap II
Urząd Miasta i Gminy wraz z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. rozpoczynają realizację kolejnego etapu programu, tj. budowę drugiego bloku "Dla systematycznych"
Program oparty jest o założenie, że gmina i spółka buduje budynek mieszkalny z lokalami, które lokatorzy mogą wykupić w systemie ratalnym spłacanym do spółki (tak zwane stopniowe dochodzenie do własności).

informacje ogólneregulamin ankieta koncepcja zagospodarowania

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Rajd Polski w Mikołajkach przez 10 lat


W tym roku Rajd Polski został rozegrany na mazurskich szutrach już po raz dziesiąty. Największa polska impreza w sportach motorowych pozostaje w Mikołajkach na kolejnych dziesięć lat w myśl wieloletniego porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Motorowym i Gminą Mikołajki. Uroczystość podpisania nowej umowy odbyła się 22 października 2014 w Hotelu Gołębiewski, którego okazałe Centrum Kongresowe mieści biura Rajdu Polski.
- Podpisana dzisiaj umowa to bardzo ważny element przyszłości Rajdu Polski. To także podniesienie na jeszcze wyższy poziom poprzedniego porozumienia z Miastem i Gminą Mikołajki. Dziesięć lat owocnej współpracy potwierdziło słuszność naszej decyzji o przeniesieniu Rajdu Polski na odcinki specjalne wśród mazurskich lasów i jezior. Dziś największa w Polsce impreza w sportach motorowych jest rundą Mistrzostw Świata i cieszy się uznaniem władz Międzynarodowej Federacji Samochodowej oraz Promotora WRC. W przyszłym roku najlepsi kierowcy świata i ich zespoły przyjadą do Mikołajek w pierwszym tygodniu lipca. Dla nich i dla kibiców przygotowujemy LOTOS 72. Rajd Polski, który przyniesie interesujące i oczekiwane zmiany. Ich realizację umożliwia również nowe porozumienie, które sprawia, że Rajd Polski przez najbliższe lata będzie gościł w Mikołajkach – powiedział Andrzej Witkowski, prezes Polskiego Związku Motorowego.
- Rajd Polski do Mikołajek zawitał w 2005 roku i był wówczas organizowany jako eliminacja Rajdowych Mistrzostw Europy i Polski. Atrakcyjność naszej gminy, która przekonała organizatorów do wyboru Mikołajek jako bazy rajdu to nie tylko urokliwe położenie nad jeziorami czy największa w naszym regionie baza noclegowa i gastronomiczna ale przede wszystkim gościnność mieszkańców naszego miasta i gminy, którzy od początku zżyli się z tą imprezą i z wielką przyjemnością podejmują u siebie zarówno ekipy startujące w rajdzie jak również towarzyszące im rzesze kibiców. W latach 2006 – 2008 impreza miała status oficjalnego kandydata do WRC. Jednym z warunków jakie musieliśmy spełnić aby Rajd Polski mógł być rundą Mistrzostw Świata była budowa toru do przeprowadzenia superoesu. Ta bardzo widowiskowa rywalizacja jednorazowo przyciąga kilkanaście tysięcy kibiców. Warunek ten spełniliśmy i w roku 2009 mogliśmy oglądać i podziwiać najlepszych kierowców świata takich jak Sebastien Loeb, Mikko Hirvonen czy Petter Solberg. Po 4 latach starań, które poczyniliśmy wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym, Rajd Polski ponownie zagościł w kalendarzu rajdowym WRC na lata 2014 – 2016. Podpisanie porozumienia na kolejnych 10 lat jest zwieńczeniem pracy nie tylko mojej, ale również radnych Rady Miejskiej w Mikołajkach, a także samych mieszkańców, dla których przyjęcie gości i kibiców jest wyzwaniem a zarazem szansą na szeroką promocję w kraju i zagranicą – stwierdził Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek.
Podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego, powiatów i gmin, przez których tereny przebiega rajd, Lasów Państwowych, Zarządów Dróg oraz Policji podpisano także umowę pomiędzy PZM i Hotelem Gołębiewski, który dołączył do grona partnerów i współorganizatorów Rajdu Polski.
Nowe porozumienia umożliwią wprowadzenie korzystnych zmian o charakterze organizacyjnym, w tym także dotyczących parku serwisowego.
Goście i przedstawiciele mediów uczestniczący w uroczystości podpisania umów mieli również okazję zapoznać się z wystawą fotografii poświęconych LOTOS 71. Rajdowi Polski autorstwa Marcina Kaliszki, Piotra Nurczyńskiego i Rafała Orskiego. W najbliższych dniach wystawa pozostaje w Mikołajkach, ale planowana jest również jej odsłona w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
LOTOS 72. Rajd Polski będzie w przyszłym roku siódmą rundą Mistrzostw Świata FIA i zostanie rozegrany w pierwszym tygodniu lipca 2015 roku.


--------------------------------------------------------------------------------------

Ponad 100 jachtów "Wpływa na czyste Mazury"


Już od prawie 2 tygodni na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można spotkać jacht pod żaglami projektu Fundacji Nasza Ziemia „Wpłyń na czyste Mazury”. Załoga rejsu odwiedziła do tej pory ponad 14 portów, aby promować ideę odpowiedzialnej turystyki i przypominać żeglarzom, że wszyscy mamy wpływ na stan środowiska, także podczas wypoczynku. Przez cały czas akcji rozdawane są mapki z informacjami o punktach zrzutu ścieków na Mazurach i prowadzona jest Ekosonda, dzięki której Fundacja wspólnie z kampanią
7 cudów Mazur bada świadomość ekologiczną turystów - pierwsze wyniki są niepokojące (więcej w informacji).
W związku z zaobserwowaniem dużej ilości odpadów na wyspie Czarci Ostrów na jeziorze Śniardwy, na które załodze zwracali uwagę także turyści, we wtorek 29 lipca, o godzinie 12:00 planowana jest akcja sprzątania wyspy. Szczegóły działania będą pojawiały się na bieżąco na stronie projektu na facebooku: www.facebook.com/wplynnaczystemazury Pierwszy ekologiczny res Fundacji Nasza Ziemia wyruszył 13 lipca z Węgorzewa. Pod hasłem „Wpłyń na czyste Mazury”, załoga rejsu zdążyła opłynąć już jeziora: Mamry, Kirsajty, Dargin, Dobskie, zat. Łabap, zat. Sztynorcką, jez. Kisajno, Tajty, Niegocin, Boczne, Jagodne, kanały: Szymoński, Mioduński, Grunwaldzki, Tałcki, jez. Szymon, Kotek Wielki, Tałtowisko, Tałty, przez cały czas prowadząc edukację ekologiczną i informując turystów o odpowiedzialnych zachowaniach podczas wypoczynku. Rejs jest elementem 21. edycji kampanii „Sprzątanie świata – Polska”, przebiegającej w tym roku pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!”.

W najbliższą sobotę będzie można spotkać załogę rejsu w Mikołajkach podczas Regat o puchar 7 Cudów Mazur.
Miejsce: wioska żeglarska w Mikołajkach, godz. 10.00

--------------------------------------------------------------------------------------

RUSZA KOLEJNA EDYCJA ŻEGLARSKIEGO GRAND PRIX MIKOŁAJEK


3 i 4 maja w Wiosce Żeglarskiej odbędą się pierwsze eliminacje do Finału Grand Prix Mikołajek, które zarazem są otwarciem sezonu żeglarskiego w Sercu Mazur. Nagrodą główną w całym cyklu regat jest Rejs Wypoczynkowy po wodach Grecji dla całej załogi.
Kolejne imprezy odbędą w terminach :
1) 7-8 czerwca - regaty eliminacyjne
2) 26-27 lipca - regaty eliminacyjne
3) 2-3 sierpnia - regaty eliminacyjne w ramach XXXVI Regat PZŻ
4) 20-21 września – regaty finałowe

--------------------------------------------------------------------------------------

Horyzont 2020 - wsparcie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Centrum Innowacji i Transferu Technologii pragnie zaprosić Państwa
20.02.2014 r. o 9:30 na seminarium pt. "Horyzont 2020 - wsparcie polskich
innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata
2014-2020. Jak aplikować o projekt i zdobyć dofinansowanie".

Seminarium skierowane jest do MŚP z Warmii i Mazur, które poszukują wsparcia dla swojej innowacyjnej działalności. Podczas seminarium zostaną
przedstawione nowe perspektywy finansowania na lata 2014-2020. Wydarzenie może pomóc przedsiębiorcom odpowiedzieć na nurtujące pytania i zaplanować inwestycje na kolejne lata.

Prowadzącymi będą Aneta Maszewska i Katarzyna Walczyk-Matuszyk z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie. Partnerami przedsięwzięcia są Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii w Warszawie, Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

program seminariumformularz zgłoszeniowy

--------------------------------------------------------------------------------------

„Morze, Góry i Mazury” – Łeba, Szczyrk i Mikołajki na targach TT Warsaw

Mikołajki wraz z Łebą i Szczyrkiem, pod patronatem Radia Zet, uczestniczyły w ostatni czwartek w Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw w Warszawie. Poza wspólnym stoiskiem, na którym zaprezentowano ofertę trzech gmin, targi stworzyły doskonałą okazję do przedstawienia szerszemu gronu idei współpracy trójkąta turystycznego "Morze, Góry i Mazury".

Zaproszeni goście m.in. Pani Katarzyna Sobierajska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pan Rafał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Pan Andrzej Kozłowski - dyrektor targów, byli pełni podziwu dla wspólnych działań Łeby, Szczyrku i Mikołajek. Trójstronna współpraca została określona przez Panią Sobierajską jako "wzór jeśli chodzi o modelowe współdziałanie miast, regionów w obszarze promocji".

Niezwykle ważnym momentem czwartkowego przedsięwzięcia było oficjalne podpisanie umowy partnerskiej przez Burmistrza Mikołajek Piotra Jakubowskiego, Burmistrza Łeby Andrzeja Strzechmińskiego oraz Burmistrza Szczyrku Wojciecha Bydlińskiego. Podczas eventu zaprezentowano także ciekawie zaaranżowaną piosenkę w wykonaniu dwuosobowych grup muzycznych z każdej z gmin. Jej brzmienie porwało do tańca obecnych gości. Na stoisku promocyjnym skosztować można było regionalnych przysmaków - oscypków i domowych wypieków ze Szczyrku, śledzia po łebsku, a także oryginalnie przyrządzonego szczupaka z Mazur - co dodatkowo wzbogaciło program.

Pragniemy przypomnieć, że współpraca Łeby, Szczyrku i Mikolajek rozpoczęła się dwa lata temu od akcji "Morze, Góry i Mazury - Majówka z Radiem Zet". Od tego czasu jest kontynuowana, a przygotowane wspólnie formy promocji cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród turystów, odwiedzających te trzy miejscowości, jak i samych mieszkańców gmin.

--------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

W związku z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342) uległy zmianie przepisy ustawy Prawa ochrony środowiska w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska.
Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty i przedkładają wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat należnych tylko raz w roku w terminie do 31 marca następnego roku (wykazy i opłaty za 2013 r. do końca marca 2014 r.).
Według nowych regulacji prawnych ww. wykazy składa się wyłącznie do marszałka województwa, a nie jak dotychczas także do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a w przypadku podmiotów składujących odpady, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Nie wnosi się opłat z tytułu emisji gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów, jeżeli roczna wysokość opłaty za poszczególne komponenty nie przekracza 800 zł.
Opłaty za korzystanie ze środowiska za okres do 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 POŚ w brzmieniu dotychczasowym.

--------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A  O UŁATWIENIACH W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

W dniu 31 grudnia 2012r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw , na mocy której wprowadzono szereg ułatwień związanych z realizacją obowiązku meldunkowego, obejmujących:
* Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
* Wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu;
* Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
* Wprowadzenie możliwości „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu;
* Wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA -stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
* Wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3do 6 miesięcy;
* Likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
* Likwidację obowiązków właścicieli ,sołtysów, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikacji obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

--------------------------------------------------------------------------------------

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED NIEBEZPIECZNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI

Od 12 lipca na Wielkich Jeziorach Mazurskich działa system ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi uruchomiony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Składa się z 17 masztów z umieszczonymi na nich lampami. Lampy błyskają światłem żółtym z dwiema częstotliwościami: 40 błysków na minutę oznacza komunikat ostrzegawczy UWAGA - spodziewane burze i wiatr oraz 90 błysków na minutę oznacza komunikat o NIEBEZPIECZEŃSTWIE (bezpośrednim zagrożeniu) spowodowanym już występującym silnym wiatrem lub burzą.
Dokładne informacje o systemie oraz mapę rozmieszczenia masztów można znaleźć na stronie RZGW w Warszawie:
http://www. warszawa, rzgw.gov. pl/gorne_menu-szlaki_zeglowne-system_sygnalizacji_ostrzegawczei.html

--------------------------------------------------------------------------------------

Mikołajki w komórce

W każdym miejscu i o każdej porze dostęp do informacji o naszym mieście. Aby z niego skorzystać wystarczy w telefonie komórkowym wpisać mobi.mikolajki.pl. Portal w komórce  został uruchomiony z myślą zarówno o turystach jak i mieszkańcach. Przedstawiamy instrukcję jak korzystać z usługi CZYTAJ Mobilny mini-serwis zawiera podstawowe informacje na temat aktualnych wydarzeń, planowanych imprez, bazy noclegowej. Znajdziemy też informacje o ważnych telefonach, godziny pracy urzędu i wiele innych.

--------------------------------------------------------------------------------------

Oferta sprzedaży 27 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, 7 działek pod budownictwo usługowo-mieszkalne oraz jednej działki pod budownictwo wielorodzinne


- atrakcyjne położenie w południowo - wschodniej dzielnicy Mikołajek, blisko centrum miasta, dojazd ulicą Dybowską i Papieża Jana Pawła II,
- możliwość budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz usługowego (działki o zróżnicowanej powierzchni i kształcie dają duże możliwości wyboru inwestorom),
- obszar pod zabudowę dobrze nasłoneczniony, podłoże suche, niedaleko granice rezerwatu biosfery Łuknajno oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego, powietrze i środowisko naturalne spełnia wymogi uzdrowiska,
- w sąsiedztwie oddalony o około 400 m Zespół Szkół w Mikołajkach, kościół, promenada nad Jeziorem Mikołajskim, przystań MKŻ ,
- idealne miejsce do funkcjonowania pensjonatów, usług i handlu ( teren inwestycyjny ujęty w planie zagospodarowania jako usługowo – mieszkalny).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach pod numerami telefonów: 087- 4219056, 087-4219050 oraz na stronie BIP Gminy Mikołajki

Ogłoszenie o przetargu I Ogłoszenie o przetargu II Ogłoszenie o przetargu III Plan podziału nieruchomości

  

--------------------------------------------------------------------------------------

Działania na rzecz rodziny

Publikujemy bazę danych dotyczącą instytucji oraz placówek świadczących pomoc rodzinie na naszym terenie opracowaną na podstawie danych uzyskanych z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

baza instytucji Więcej informacji  

 

    Szczegóły

--------------------------------------------------------------------------------------

Oferta sprzedaży ponad 30 działek budowlanych ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mikołajki


- atrakcyjne położenie w południowo - wschodniej dzielnicy Mikołajek, blisko centrum miasta, dojazd ulicą Dybowską i Papieża Jana Pawła II,
- możliwość budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz usługowego (działki o zróżnicowanej powierzchni i kształcie dają duże możliwości wyboru inwestorom),
- obszar pod zabudowę dobrze nasłoneczniony, podłoże suche, niedaleko granice rezerwatu biosfery Łuknajno oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego, powietrze i środowisko naturalne spełnia wymogi uzdrowiska,
- w sąsiedztwie oddalony o około 400 m Zespół Szkół w Mikołajkach, kościół, promenada nad Jeziorem Mikołajskim, przystań MKŻ ,
- idealne miejsce do funkcjonowania pensjonatów, usług i handlu ( teren inwestycyjny ujęty w planie zagospodarowania jako usługowo – mieszkalny).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach pod numerami telefonów: 087- 4219056, 087-4219050 oraz na stronie BIP Gminy Mikołajki

--------------------------------------------------------------------------------------